INFORMACJE TV TORUŃ

12-07-2020
Zakażeni w regionie

W niedzielę 12 lipca Urząd Wojewódzki przesłał informacje dot. sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem w województwie kujawsko-pomorskim.

Nie potwierdzono nowych przypadków zakażenia w regionie.

Stan na dzień: 12.07.2020 r.:

- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie – 696

- liczba osób aktualnie w kwarantannie – 1 721

- liczba osób objętych nadzorem – 106

- liczba ozdrowieńców – 565

- liczba zgonów – 49

- liczba pobranych próbek – 75 556

 

W sobotę 11 lipca Urząd Wojewódzki poinformował, że kolejne 2 osoby zakażone koronawirusem w województwie kujawsko-pomorskim to mieszkańcy powiatów mogileńskiego i radziejowskiego.

UW podał ponadto, że mamy również 8 nowych ozdrowieńców.

Stan na dzień: 11.07.2020 r.:

- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie – 696

- liczba osób aktualnie w kwarantannie – 1 702

- liczba osób objętych nadzorem – 107

- liczba ozdrowieńców – 565

- liczba zgonów – 49

- liczba pobranych próbek – 74 674

Liczba osób zakażonych, stan na 11.07.2020 r.:

• Bydgoszcz 161

• Grudziądz 18

• Inowrocław 9

• Toruń 148

• Włocławek 24

• powiat aleksandrowski 9

• powiat brodnicki 15

• powiat bydgoski 35

• powiat chełmiński 68

• powiat golubsko-dobrzyński 4

• powiat grudziądzki 4

• powiat inowrocławski 7

• powiat lipnowski 22

• powiat mogileński 7

• powiat nakielski 35

• powiat radziejowski 2

• powiat rypiński 6

• powiat sępoleński 1

• powiat świecki 25

• powiat toruński 43

• powiat tucholski 2

• powiat wąbrzeski 8

• powiat włocławski 13

• powiat żniński 25

• spoza województwa 5 /2 nowomiejski, 1 gorzowski, 1 tyski, 1 Poznań

10-07-2020
Weź dotację

W poniedziałek 13 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Zgodnie z przyjętą 18 czerwca 2020 r. uchwałą Rady Miasta Torunia, mieszkańcy Torunia (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy) będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów poniesionych na inwestycje związane z małą retencją. Nabór wniosków rozpoczyna się w poniedziałek 13 lipca 2020 r. i potrwa do 3 sierpnia 2020 r.

W roku 2020 w budżecie Miasta Torunia na realizację zadania przeznaczono 400 000 zł. Jest to program pilotażowy, koordynowany przez Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.

Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinasowanie kosztów koniecznych do realizacji zadania obejmujących:

1) koszty zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych,

2) koszty remontu istniejącego systemu do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w celu poprawienia jego sprawności.

Zadania objęte dofinansowaniem:

1) trwale związany z nieruchomością naziemny, zamknięty, wolnostojący zbiornik na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 200 l wraz z instalacją do podłączenia rynny, 

2) podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe,

3) system bioretencji, służący do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z uwzględnieniem nasadzeń, które są w stanie przetrwać okresowe susze, jak i okresowe zalanie oraz niezbędne rury drenażowe i przelewowe, np. ogrody deszczowe, muldy chłonne, oczka wodne,

4) system drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe, z wyłączeniem wód pochodzących z odwodnienia dróg i parkingów, składający się z kompletnej instalacji służącej do zbierania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych

z powierzchni nieprzepuszczalnych,

5) system nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych i ogrodów za pomocą wody zebranej podczas opadu lub roztopów w specjalnym zbiorniku do tego przeznaczonym.

Dotacja będzie przyznawana na wniosek, raz na daną nieruchomość. Pod uwagę będą wzięte następujące kryteria: termin wpływu wniosku do urzędu, wielkość efektu ekologicznego.

Pozyskane środki nie mogą być przeznaczone na opracowanie dokumentacji, realizację zadania niegwarantującego trwałego efektu, finansowanie transportu towarów wykorzystywanych do realizacji zadania.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

1. osoby fizyczne,

2. wspólnoty mieszkaniowe,

3. osoby prawne,

4. przedsiębiorcy (tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą)

posiadający tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, położnych w granicach administracyjnych Torunia.

Wysokość dotacji wynosić będzie 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację zadania, z zastrzeżeniem:

1.  na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny:

- 200 zł- zbiornik do pojemności 200-300 l,

- 300 zł - zbiornik o pojemności powyżej 300-400 l,

- 500 zł - zbiornik o pojemności powyżej 400-500 l,

- 700 zł - zbiornik o pojemności powyżej 500 l,

2.  na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe:

- 4500 zł – zbiornik o pojemności do 5 m³,

- 7000 zł – zbiornik o pojemności powyżej 5 m³ do 10 m³,

- 8000 zł – zbiornik o pojemności powyżej 10 m³,

3.  na wykonanie systemu bioretencji (wykorzystującego wody opadowe i roztopowe) o powierzchni minimum 100 m² dla osób fizycznych i 500 m² dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców może wynieść nie więcej niż 9000 zł,

4. na wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów) z powierzchni minimum 100 m² dla osób fizycznych i 500 m² dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców może wynieść nie więcej niż 9000 zł,

5. na wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów z wykorzystaniem wody opadowej i roztopowej o powierzchni minimum 100 m² dla osób fizycznych i 500 m² dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców może wynieść nie więcej niż 9000 zł.

Wzór wniosku wraz z formularzami niezbędnymi do udzielenia i rozliczenia dotacji dostępny w sekcji „Załączniki” do tego ogłoszenia, a także na stronie: http://bip.torun.pl/umt_wydz.php?Kod=21&BaP=Wydz oraz w Wydziale Środowiska i Ekologii, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń.

DO POBRANIA:

Wnioski wraz załącznikami należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji:

a. w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia

b. lub w wersji papierowej przesłać na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Ekologii, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń

c. lub przesłać w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu: ePUAP/UMTorun/skrytka – w tym przypadku należy skorzystać z formularza „Wyślij pismo ogólne” dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne i przesłać elektronicznie do Urzędu Miasta Torunia komplet dokumentów (wniosek plus załączniki) podpisanych elektronicznie, jako załączniki do pisma ogólnego.

Kompletne i prawidłowo wypełnione pod względem formalnym i merytorycznym wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel. O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu wniosku beneficjent zostanie poinformowany w terminie 14 dni liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminu składania wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinasowania można uzyskać w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia pod numerem telefonu (56) 611 86 93.

10-07-2020
Projekty złożone

147 wniosków poprawnych formalnie złożyli mieszkańcy do budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2021. Rekordowa liczba propozycji lokalnych wpłynęła z Bydgoskiego.

Torunianie mieli możliwość składania swoich propozycji przez 23 dni (od 8 do 30 czerwca). W sumie wpłynęło 156 propozycji, z tego:

    147 wniosków poprawnych formalnie, które znalazły się wykazie złożonych projektów i zostały przekazane do oceny merytorycznej,

    8 wniosków zawierało błędy formalne i w związku z tym nie mogą być dalej oceniane - te projekty nie zostały umieszczone w wykazie;

    1 projekt został wycofany przez wnioskodawcę - ten projekt nie został umieszczony w wykazie

O co wnioskują torunianie?

Prawie 70% złożonych wniosków należy do jednej z trzech grup tematycznych:

    rekreacja i sport - 25%

    zieleń, zwierzęta, ekologia 24%

    drogi, chodniki, drogi rowerowe, miejsca parkingowe, oświetlenia, przejścia dla pieszych - 20%

Na kolejnych miejscach, pod względem liczby złożonych wniosków są tematy związane z aktywnością społeczną, imprezami i animacjami osiedlowymi - 11%, dalej place zabaw - 7% i pozostałe.

Najwięcej propozycji tradycyjnie wpłynęło do puli ogólnomiejskiej - 34. W pulach lokalnych rekordzistą jest Bydgoskie, skąd wpłynęło 20 propozycji. Dalej Chełmińskie z 15 wnioskami oraz Kaszczorek z 14 wnioskami. Zaskoczeniem są Stawki, gdzie mamy tylko 2 projekty poprawne formalnie.

Zestawienie wszystkich wniosków spełniających wymogi formalne, wraz z opisem oraz skanem każdego projektu zostało opublikowane w Internecie 9 lipca 2020 r.

Co dalej?

Do 24 lipca 2020 r. włącznie można składać opinie i uwagi do wniosków. Jednocześnie rozpoczyna się analiza merytoryczna propozycji, obejmująca m.in. kwestie prawne, analizę własności terenów, analizę zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania, wycenę kosztów realizacji, zgodność projektów z planami i strategiami przyjętymi przez miasto, racjonalność wydatku publicznego, ewentualne konflikty z już realizowanymi lub zaplanowanymi działaniami, itd. W ramach analiz i uzgodnień z wnioskodawcami mogą się zdarzyć przesunięcia projektów pomiędzy pulą ogólnomiejską i pulami lokalnymi (w obie strony), zmiany w zakresach proponowanych we wnioskach czy rozdzielenie lub łączenie projektów. Wyniki analizy merytorycznej, w postaci listy projektów do głosowania, poznamy 11 września.

10-07-2020
Wnioski dłużej

Po raz dwudziesty przyznane zostaną Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prestiżowe wyróżnienia, będące wyrazem uznania za najbardziej wartościowe dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej w roku 2019. Termin składania wniosków został przedłużony do 7 września.

- Uhonorujemy najlepszych z najlepszych – osoby i zespoły, które swoją aktywnością, zaangażowaniem i pracą czynią dobro i służą rozwojowi regionu. Promujemy twórcze, nowatorskie przedsięwzięcia, warte naśladowania w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a przede wszystkim twórcze i aktywne postawy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Nagrody Marszałka przyznane zostaną w tym roku następujących dziedzinach:

·         gospodarka

·         fundusze unijne

·         rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

·         innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich

·         nauka, badania naukowe i postęp techniczny

·         edukacja

·         kultura

·         ochrona zdrowia

·         sport

·         ochrona środowiska naturalnego

·         działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka

·         budowa społeczeństwa obywatelskiego

·         promocja województwa.

Wnioski o przyznanie Nagrody Marszałka należy składać w dwóch egzemplarzach: jeden w wersji elektronicznej (na dowolnym nośniku lub na adres: nagrodymarszalka@kujawsko-pomorskie.pl) i drugi w wersji papierowej (osobiście w punkcie podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu lub przesyłając na adres: Sekretarz Kapituły Nagród Marszałka, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

·         Szczegóły naboru, dokumenty i formularze: https://kujawsko-pomorskie.pl/nagrody-marszalka

Wśród ubiegłorocznych laureatów są m. in. spółka Lafarge Cement z Barcina (powiat żniński) za modernizację i rozbudowę Cementowni Kujawy w Piechcinie, Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim z Bydgoszczy za projekt i budowę Centrum Pomocy Świętego Brata Alberta, prof. dr hab. inż. Adam Gadomski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy za opracowanie modeli bioinspirowanych w fizyce oraz ich zastosowanie w medycynie i inżynierii biomedycznej oraz Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu za popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu oraz promowanie jego walorów kulturowych.

37978798
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2020 TV Toruń