INFORMACJE TV TORUŃ

22-10-2019
Za śmiertelne potrącenie

Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 63-letniej Ewie Cz. o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

W toku śledztwa ustalono, że oskarżona, 18 stycznia 2019 r., we wczesnych godzinach popołudniowych (ok. godz. 17.56), kierowała samochodem marki Skoda Fabia jadąc ul. Bema. Była trzeźwa. Zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych, poruszała się z prędkością większą aniżeli administracyjnie dopuszczalna (50 km/h), albowiem jechała 69 km/h. Nie zachowała szczególnej ostrożności i nie należycie obserwowała innych uczestników ruchu drogowego, co doprowadziło do nieustąpienia pierwszeństwa pieszym znajdującym się na oznakowanym prawidłowo przejściu dla pieszych i ich potrącenia. Pierwszy z nich doznał rozległych obrażeń tułowia, kończyn oraz głowy, które doprowadziły do zgonu. Drugi z pieszych doznał złamań kości kończyn dolnych, żeber, zwichnięcia stawu ramiennego prawego, obrażeń łopatki oraz obrażeń twarzoczaszki, które spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci ciężkiej długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu. Z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych wynika, że piesi także przyczynili się do zaistnienia wypadku, gdyż obserwując jadącą Skodę mieli możliwość - na zasadzie ograniczonego zaufania, zaniechania wejścia na jezdnię i tym samym uniknięcia potrącenia. Ewa Cz. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i odmówiła składania wyjaśnień. Oskarżona nie była karana. W toku śledztwa stosowano wobec niej środki zapobiegawcze polegające na zakazie kontraktowania się z pokrzywdzonym i świadkiem oraz poręczenie majątkowe w kwocie 3 tys. zł. O sprawstwie i winie oskarżonej rozstrzygnie Sąd Rejonowy w Toruniu. Grozi jej kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

22-10-2019
Rowerem na Motoarenę

Jest gotowa nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Łukasiewicza. Nowy ciąg dla rowerzystów został wybudowany na odcinku od ul. Szosa Okrężna do granicy administracyjnej miasta. 

Ścieżka rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic Szosy Okrężnej z ul. Łukasiewicza. W tym miejscu powstał przejazd rowerowy. Dalej biegnie ona do ul. Pera Jonssona, wzdłuż Motoareny i dawnej linii kolejowej aż do granicy miasta. Na niewielkim odcinku jej przebieg został poprowadzony przez niezurbanizowane tereny.

Ścieżka została wykonana z asfaltu, ma 2,5 metra szerokości i 2689 metra długości.  Jej budowa wymagała przesunięcia istniejącego oświetlenia ulicznego.

 Ścieżkę wybudowała firma Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. Inwestycja kosztowała 1.566.354,25 zł.

22-10-2019
Konsultacje nt. Kaszownika

23 października 2019 roku w VI LO w Toruniu odbędą się konsultacje społeczne, dotyczące projektu stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej.

Staw Kaszownik (niegdyś nazywany Stawem Kaszowym) to drugi co do wielkości zbiornik wodny w Toruniu, zasilany przez wody Strugi Toruńskiej. Został on utworzony przez Krzyżaków w XIII na potrzeby napełniania fosy zamku krzyżackiego. W średniowieczu oraz  XIX wieku mieściły się tu młyny kaszowe. W latach 60. XX w. były nawet plany, aby przekształcić go w kąpielisko miejskie. 

Struga Toruńska, powszechnie zwana Bachą lub Baszką, to ponad 50 km ciek wodny, który wraz z Wisłą oraz Drwęcą kształtuje stosunki wodne w naszym mieście. Rzeka rozpoczyna swój bieg na Pojezierzu Chełmińskim (na wys. 100 m n.p.m., wypływa z jeziora Wieldządz), kończy zaś na Starym Mieście w Toruniu gdzie wpada do Wisły. Po drodze zasila swymi wodami jeziora: Płużnickie, Wieczno i Mlewieckie.

Obszar Strugi Toruńskiej w Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 został zaliczony, ze względu na liczne walory środowiskowe, historyczne, przyrodnicze oraz potencjał do kreowania przestrzeni aktywnego wypoczynku, do terenów, które szczególnie sprzyjają funkcji rekreacyjnej.

Jak przebiegały konsultacje w sprawie stawu Kaszownik i Strugi Toruńskiej (odcinek do ul. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik)?

Po raz pierwszy rozmawiano na temat stawu Kaszownik w 2014 r., w ramach konsultacji Zielony Toruń. Podczas spotkania z mieszkańcami dyskutowano o tym jakie działania podjąć, aby upiększyć to miejsce. Mieszkańcy wskazali m.in. na: potrzebę oczyszczenia i wybagrowania zbiornika, odgrodzenia terenu od ulicy pasem zieleni, montażu elementów małej architektury, stworzenia miejsca odpoczynku dla mieszkańców.

W 2015 r. pokazano wstępne efekty pracy projektantów. Poddano ocenie dwa warianty koncepcji zagospodarowania stawu Kaszownik. Z aprobatą mieszkańców oraz pozytywną rekomendacją Wydziału Środowiska i Zieleni spotkał się wariant, który zakładał m.in.: bagrowanie zbiornika, uporządkowanie zieleni wraz z nowymi nasadzeniami i małą architekturą, budowę dwóch pomostów, utworzenie miejsca dla celów małej gastronomii, ustawienie zadaszeń dla rowerów, lokalizację ścieżki rowerowej wokół stawu.

W 2015 r. mieszkańcy mogli zapoznać się również z propozycją zagospodarowania terenów wzdłuż Strugi Toruńskiej (odcinek od ul. Przy Kaszowniku do ul. Wojska Polskiego). Wówczas wybrano wariant, który zakładał,  m.in.: montaż elementów małej architektury, tj. siedziska oraz ławki, nowe nasadzenia drzew i krzewów, budowę chodników w śladzie ścieżek wydeptanych przez użytkowników, boisko do siatkówki i placu do street workoutu.

W 2017 r., w ramach konsultacji „Wypoczynek nad Strugą. Jak urządzić tereny wzdłuż Strugi Toruńskiej?”, mieszkańcy spotkali się po raz kolejny na tym terenie. Dodatkowo obszar możliwy do zagospodarowania poszerzono aż do ul. Chrobrego. Uczestnicy konsultacji wyrazili wówczas opinię, że  miejsce to powinno stanowić ostoję naturalnej przyrody, dlatego zagospodarowanie powinno odbywać się przy użyciu ekologicznych surowców, np. pnie ściętych drzew. Należałoby również zachować jego niepowtarzalny charakter: folklorystyczne „kapliczki”, miejsca do wieszania prania, siedziska ze ściętych pni drzew. Mieszkańcy zwrócili również uwagę na ogromną potrzebę miejsc do siedzenia dla mieszkańców, na których mogliby odpocząć, ławek i drzew na placach zabaw, wydzielonych przestrzeni do zabaw dla dzieci oraz niemal całkowity brak śmietników. Dodatkowo, zaproponowali ustawienie tablic informujących o zagrożeniach, jakie niesie dokarmianie dzikich zwierząt.

Projekty stawu Kaszownik i terenów wzdłuż Strugi Toruńskiej w 2019 r.

W 2019 r. powstał projekt zagospodarowania koryta Strugi Toruńskiej wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik. Uwzględniono w nim wyniki wszystkich konsultacji społecznych przeprowadzonych do tej pory. Stąd też, na życzenie mieszkańców, zrezygnowano m.in. z budowy boiska do siatkówki i placu do street workoutu na terenach wzdłuż Strugi.

Wstępny projekt zakłada m.in.:

- wykonanie ścieżki rowerowej otaczającej staw,

- wprowadzenie pochylni przy schodach od strony dworca autobusowego,

- bagrowanie i oczyszczenie stawu Kaszownik oraz terenu przylegającego, wraz z naprawą i oczyszczeniem przepustu pod ul. bp. Jana Chrapka, reprofilacją brzegów Strugi Toruńskiej i wymianą umocnienia faszynowego na odcinku od ul. St. Batorego do ul. bp. Jana Chrapka,       odmuleniem koryta,

- odtworzenie elementów regulacyjnych na odpływie ze stawu Kaszownik,

- odgrodzenie stawu od strony ulicy Przy Kaszowniku poprzez nasadzenia drzew, krzewów lub żywopłotu,

- wykonanie niewielkich molo/pomostów,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej bezfazowej oraz nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu dekoracyjnego w kolorze czerwonym,

- nowe nasadzenia wokół stawu – drzewa, krzewy, trzciny, roślinność szuwarowa, trawy,

- w pobliżu osiedla Chrobrego:

    wykonanie swobodnych siedzisk rozrzuconych wśród zieleni,

    budowę chodników z nawierzchni mineralnej w śladzie ścieżek wydeptanych przez użytkowników.

Dlaczego spotykamy się ponownie?

Projekt, który powstał w 2019 r. został wypracowany wspólnie z mieszkańcami w ramach dwóch etapów konsultacji społecznych pn. Zielony Toruń oraz konsultacji Wypoczynek nad Strugą. Jak urządzić tereny wzdłuż Strugi Toruńskiej? Uwzględniono w nim większość uwag przedstawionych przez uczestników konsultacji. Tegoroczne spotkanie jest podsumowaniem procesu konsultacyjnego. Uczestnicy konsultacji będą mogli zapoznać się z gotowym projektem, wnieść ostateczne uwagi, dokonać drobnych modyfikacji, które nie zburzą rozwiązań wypracowanych na poprzednich etapach. Zadanie ma szansę uzyskać dofinansowanie unijne w wysokości ok. 85% całkowitej wartości projektu.

Urząd Miasta zaprasza mieszkańców do:

    zapoznania się ze wstępnymi projektami zagospodarowania stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik,

    przekazania swoich uwag i opinii,

    wprowadzania ostatecznych, drobnych modyfikacji do projektu.

Zaprasza na spotkanie - 23 października 2019 r. o godz. 17.00 w VI LO w Toruniu przy ul. Wojska Polskiego 47 a,

Jeżeli masz jeszcze jakieś sugestie dotyczące zagospodarowania stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej przyjdź na spotkanie 23 października 2019 r. lub prześlij wiadomość na adres konsultacje@um.torun.pl.

Uwagi zbierane będą do 13 listopada 2019 r.

22-10-2019
Propozycje dla spółdzielni

Ocieplanie budynków, wymiana pokrycia dachowego, montaż energooszczędnego oświetlenia - to tylko niektóre z możliwości, jakie Urząd Marszałkowski ma w ofercie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Wsparcie można uzyskać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez instrumenty finansowe oraz konkursy.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą uzyskać niekomercyjne pożyczki przeznaczone na sfinansowanie głębokiej modernizacji energetycznych budynków wielorodzinnych, które oferuje Getin Noble Bank, wybrany jako pośrednik finansowy dysponujący środkami z naszego RPO. Pieniądze z pożyczek można przeznaczyć na izolację termiczną budynków (ocieplanie), wymianę pokrycia dachów oraz stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowanie energooszczędnego oświetlenia, przebudowę systemów grzewczych, przemodelowanie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zastosowanie automatycznych systemów zarządzania budynkiem, a także rozwiązania w dziedzinie zielonej energii, w tym nowoczesnych technologii do przydomowej produkcji elektryczności i ciepła. Maksymalna wartość pożyczki to 10 milionów złotych, oprocentowanie poniżej rynkowego. Kwota jaka dysponuje na ten cel Getin Noble Bank to 69 mln złotych.

Wsparcie można także uzyskać startując w aktualnych konkursach RPO dotyczących rewitalizacji obszarów miejskich. Można je wykorzystać na remont zdegradowanych budynków i zagospodarowanie ich otoczenia, remont przestrzeni wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz rozbudowę podstawowej infrastruktury komunalnej. Nabór wniosków jest prowadzonych w comiesięcznych rundach konkursowych do końca 2020 roku. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 243 mln zł.

Więcej o konkursach na stronie mojregion.eu

22-10-2019
ZUS szkoli

Planujesz założyć własną działalność gospodarczą? Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia „Pakiet nowego przedsiębiorcy”, podczas którego eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania związane z prowadzeniem działalności. W trakcie szkolenia dowiesz się m.in. jak zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a także z jakich ulg w opłacaniu składek możesz skorzystać. Szkolenie odbędzie się 23 października o godz. 12.30 w Oddziale ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39 (sala 411).

Z kolei 24 i 25 października o godz.  12.30 w siedzibie Oddziału odbędzie się szkolenie dotyczące skróconego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i nowego zakresu danych przekazywanych do Zakładu.  Zapisy na szkolenia przyjmowane są pod numerem telefonu 56 610-93-12.

22-10-2019
Region na zdjęciach

Urząd Marszałkowski zaprasza do uczestnictwa w drugiej edycji konkursu fotograficznego dla mieszkańców „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się”.  Do 15 listopada można nadsyłać prace, prezentujące efekty projektów zrealizowanych dzięki wsparciu w ramach regionalnych programów operacyjnych. Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Nadsyłane w konkursie fotografie powinny prezentować zmiany, które nastąpiły w naszym województwie dzięki realizacji projektów współfinansowanych i finansowanych w ramach dwóch regionalnych programów operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego: na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020. Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim:  www.mojregion.eu w zakładce – Mapa dotacji oraz w wydawnictwach naszego województwa Razem dla Regionu.

Każdy  autor może nadesłać do konkursu jedną pracę, a może nią być pojedyncza fotografia lub fotoreportaż liczący od trzech do pięciu zdjęć. Fotografie, wykonane w dowolnej technice, muszą zostać dostarczone w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD). Zdjęcia powinny być w rozdzielczości 300 dpi i wymiarze dłuższego boku nie mniejszym niż 4000 px.

Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową w wybranej kategorii:

·         region przyjazny środowisku i rolnictwo,

·         działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka,

·         edukacja, kultura i sport,

·         transport i infrastruktura.

Zwycięzcy otrzymają po 2 tysiące złotych. Nagrody za drugie i trzecie miejsce wyniosą odpowiednio: 1,5 tysiąca złotych i tysiąc złotych. 800 złotych otrzyma autor wyróżnionej pracy.

Regulamin i dokumenty potrzebne do udziału w konkursie do pobrania na https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34111-pokaz-region-na-zdjeciach-nagrody-czekaja

22-10-2019
Gęsinowy konkurs

Akcja „Kujawsko-Pomorska gęsina na świętego Marcina” to również konkursy dla mieszkańców. Jednym z nich jest cieszący się zawsze ogromnym zainteresowaniem konkurs plastyczny dla dzieci z atrakcyjnymi nagrodami.

Tytuł tegorocznego konkursu plastycznego to ,,Lecą gąski do książki”. Nieprzypadkowo Urząd Marszałkowski połączył gęś z książką, gdyż prace laureatów znajdą się w książce kucharskiej z przepisami na dania z gęsiny, której wydanie planowane jest w przyszłym roku.

W konkursie oceniane będą prace plastyczne dzieci wykonane dowolną techniką, której motywem przewodnim będzie gęś. Maksymalny format pracy to A3. Należy je przesyłać od 4 do 15 listopada na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219 z dopiskiem ,,Konkurs plastyczny gęsina”.

Autorów najlepszych rysunków organizatorzy zaproszą do Urzędu Marszałkowskiego  na uroczyste wręczenie nagród. Będą nimi zestawy plastyczne, książki, gry planszowe, dla młodszych dzieci zestawy klocków, dla starszych - elektroniczne gadżety.

Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów, a na odwrotnej stronie pracy podać dane kontaktowe (imię, nazwisko dziecka, szkołę i klasę w których się uczy, telefon do rodzica/opiekuna).

Regulamin konkursu na www.kujawko-pomorskie.pl

22-10-2019
Mitch&Mitch

Centrum Kultury Dwór Artusa zaprasza - Mitch&Mitch – koncert. 23 października (środa) 2019, godz. 19:00. Bilet: 45 zł normalny, 35 zł ulgowy.

Mitch & Mitch to zespół osnuty mgiełką tajemnicy. Z zasady nie udzielają wywiadów, a każdy z artystów kryje się pod pseudonimem, który zawiera imię Mitch. Stoją za tym dobrze znani i cenieni muzycy. To prawdziwa legenda polskiej sceny alternatywnej. Na rodzimej scenie są już od 17 lat i z każdym kolejnym projektem zadziwiają publiczność coraz bardziej. Jak zdradza lider Macio Moretti: Mitch & Mitch to zespół – laboratorium, w którym artyści badają, co oddziałuje na ludzi.

Ta grupa muzycznych freaków nie wzięła się jednak znikąd. Ich początki sięgają 2003 roku i duetu Bartka Tycińskiego oraz Macio Morettiego. Skład szybko powiększono i wydano debiutancki album Luv Yer Country w prześmiewczym stylu Eastern country. W swojej twórczości artyści nie ograniczają się do ram jednego gatunku, swobodnie eksperymentują z różnymi stylami, a także współpracują z muzykami z całego świata m.in. Felixem Kubinem, czy Igorem Krutogolovem.

Sam zespół stał się szerzej rozpoznawalny za sprawą płyty 1976: A Space Odyssey. Album nagrany ze Zbigniewem Wodeckim, będący doskonałym połączeniem dawnych utworów mainstreamowego artysty z alternatywnym graniem Mitchów, uzyskał status platynowej płyty oraz otrzymał Fryderyka za najlepszy album roku 2015, udowadniając tym samym, że Mitch & Mitch to zespół niejednoznaczny, niemający sobie równych

Tego big bandu nie sposób sklasyfikować. Mitchowie „robią z muzyką co chcą”. Tym razem przyjadą do Torunia z nowo wydaną EPką, która jest wyrazem ich uwielbienia do gatunku muzycznego jakim jest library music. Nie może was zabraknąć!

Więcej szczegółów na: artus.torun.pl

22-10-2019
W Książnicy o PCK

W przyszłym roku mija setna rocznica działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu i na Pomorzu. Historii i obecnym działaniom PCK poświęcone będzie uroczyste spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 24 października, w Książnicy Kopernikańskiej (Słowackiego 8). Początek o godz. 11.00. Wstęp bezpłatny.

Zaczęło się od obserwacji krwawych doświadczeń bitwy pod Solferino (1859). Szwajcarski biznesmen Henry Dunant nie mógł obojętnie patrzeć na cierpienie rannych i umierających żołnierzy pozbawionych pomocy medycznej. Zaproponował, aby w każdym kraju powstały organizacje wolontariackie niosące pomoc podczas wojny. Niebawem w niemal każdym państwie powstały stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Również w Polsce, po odzyskaniu niepodległości, dzięki zaangażowaniu Heleny Paderewskiej, powołano Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W Toruniu od 1918 r. działała Polska Opieka Czerwonego Krzyża, która następnie przekształciła się w Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża (PTCK) z siedzibą w Toruniu, a od 1920 r. objęła swym działaniem Pomorze, tworząc  Okręg Pomorski Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. W 1921 r. gen. Józef Haller powołał Koła Młodzieży PCK. W 1927 r. PTCK zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż.

Obecnie podstawowe działania PCK to: upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego, prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań, promocja honorowego krwiodawstwa, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, opieka, pomoc socjalna oraz organizacja działalności młodzieżowej i wolontariatu.

Spotkanie w Książnicy Kopernikańskiej uświetni okolicznościowa wystawa oraz promocja książki Lesława Welkera, w której autor opisuje dzieje PCK w Toruniu.

32968636
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2019 TV Toruń