PROJEKTY ZŁOŻONE

147 wniosków poprawnych formalnie złożyli mieszkańcy do budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2021. Rekordowa liczba propozycji lokalnych wpłynęła z Bydgoskiego.

Torunianie mieli możliwość składania swoich propozycji przez 23 dni (od 8 do 30 czerwca). W sumie wpłynęło 156 propozycji, z tego:

    147 wniosków poprawnych formalnie, które znalazły się wykazie złożonych projektów i zostały przekazane do oceny merytorycznej,

    8 wniosków zawierało błędy formalne i w związku z tym nie mogą być dalej oceniane - te projekty nie zostały umieszczone w wykazie;

    1 projekt został wycofany przez wnioskodawcę - ten projekt nie został umieszczony w wykazie

O co wnioskują torunianie?

Prawie 70% złożonych wniosków należy do jednej z trzech grup tematycznych:

    rekreacja i sport - 25%

    zieleń, zwierzęta, ekologia 24%

    drogi, chodniki, drogi rowerowe, miejsca parkingowe, oświetlenia, przejścia dla pieszych - 20%

Na kolejnych miejscach, pod względem liczby złożonych wniosków są tematy związane z aktywnością społeczną, imprezami i animacjami osiedlowymi - 11%, dalej place zabaw - 7% i pozostałe.

Najwięcej propozycji tradycyjnie wpłynęło do puli ogólnomiejskiej - 34. W pulach lokalnych rekordzistą jest Bydgoskie, skąd wpłynęło 20 propozycji. Dalej Chełmińskie z 15 wnioskami oraz Kaszczorek z 14 wnioskami. Zaskoczeniem są Stawki, gdzie mamy tylko 2 projekty poprawne formalnie.

Zestawienie wszystkich wniosków spełniających wymogi formalne, wraz z opisem oraz skanem każdego projektu zostało opublikowane w Internecie 9 lipca 2020 r.

Co dalej?

Do 24 lipca 2020 r. włącznie można składać opinie i uwagi do wniosków. Jednocześnie rozpoczyna się analiza merytoryczna propozycji, obejmująca m.in. kwestie prawne, analizę własności terenów, analizę zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania, wycenę kosztów realizacji, zgodność projektów z planami i strategiami przyjętymi przez miasto, racjonalność wydatku publicznego, ewentualne konflikty z już realizowanymi lub zaplanowanymi działaniami, itd. W ramach analiz i uzgodnień z wnioskodawcami mogą się zdarzyć przesunięcia projektów pomiędzy pulą ogólnomiejską i pulami lokalnymi (w obie strony), zmiany w zakresach proponowanych we wnioskach czy rozdzielenie lub łączenie projektów. Wyniki analizy merytorycznej, w postaci listy projektów do głosowania, poznamy 11 września.

37979672
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2020 TV Toruń